Öğretmen Ünvanı Olanlara Müjde! Son Başvuru 2 Kasım...

Kurumlar Arası Ve Kurum İçi Naklen 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Öğretmen Kadrolarına Atanacaklara İlişkin Duyuru MEB resmi internet sitesinden yayımlandı.    KURUMLAR ARASI VE KURUM İÇİ NAKLEN 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE  KANUNU KAPSAMINDA ÖĞRETMEN KADROLARINA ATANACAKLARA İLİŞKİN  DUYURU   Bakanlığımız öğretmen kadrolarına 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununu ile  17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı  Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre ilk atama kapsamında  Kurumlar arası ve Kurum içi naklen öğretmen ataması yapılacaktır.  Bu kapsamda yapılacak atamalar için 27 Ekim 2016-2 Kasım 2016 tarihleri arasında ön  başvuru alınacaktır.  Başvuruda bulunacak adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci  maddesinde belirtilen genel şartların yanında; 1- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek-1 inci maddesi kapsamında herhangi bir  kamu kurum ve kuruluşuna Temmuz 2014 ve daha sonraki bir tarihte atanmış ve halen görev  yapıyor olmak, 2- Başvuruların son günü itibarıyla devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmış olmak, 3- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek-1 inci maddesi kapsamında Temmuz  2014 ve daha sonraki bir tarihte atama teklifinin yapıldığı tarih itibarıyla öğrenim durumu bakımından öğretmen unvanlı kadrolara atanabilme şartını taşıyor olmak, 4- Lisans mezuniyeti, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine  ilişkin kararına uygun olmak, 5- Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon  Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış  olmak, 6- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki  yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak, 7- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak, özel şartları aranacaktır. Adaylar, başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde  yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 27 Ekim 2016-2 Kasım 2016 tarihleri  arasında yapacak; başvuru formunun çıktısını, istenen belgelerle birlikte il millî eğitim  müdürlüklerine onaylattıracaktır.  Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik  formasyon belgesi, kamu kurum ve kuruluşlarına Temmuz 2014 tarihinden sonra 3713 sayılı Kanun kapsamında atandıkları ve halen asıl Devlet memuru olarak görev yaptıklarına ilişkin  belge istenecektir. Ancak, ataması yapılan öğretmen adaylarının göreve başlama işlemleri esnasında  öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri  gerekmektedir.  Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında  muvafakat belgesi istenmeyecek; ancak ataması yapılanlar, göreve başlama işlemleri esnasında  bu belgeyi ibraz edecektir.  Atamalar, Bakanlığın öğretmen ihtiyacı öncelikli olan illere adayların tercihleri ve hizmet  süresi üstünlüğüne göre kontenjan sınırlılığında il millî eğitim müdürlükleri emrine yapılacaktır.  Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri valiliklerce belirlenecektir. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü