20/02/2009::HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT

Derneğimiz Genel Başkanlığı’nın 67 Sayılı Yazısı T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN Şehit Dul ve Yetimleri ile Malüllere Hususi Damgalı Pasaport verilmesi hakkındaki genelgesi. 08 Mayıs 2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 75’inci maddesi ile 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun Ek Madde 77’ sine; ‘Bu maddeye göre yükseltilenlerin dereceleri 15.07.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunun 14 üncü maddesinin (A) bendindeki hükümlere göre de ayrıca dikkate alınır,’’ hükümleri eklendiği, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun Ek 77 Maddesinin birinci fıkrası dahilinde malul olanların veya hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine, aynı maddenin (a) bendi çerçevesinde kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle birinci, ikinci ve üçüncü derecelere gelebilmeleri halinde diğer şartları da taşımak kaydıyla, 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 14/A Maddesi kapsamında Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport verilebileceği belirtilmiştir. Üyelerimize Duyurulur Samsun Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu İLGİLİ KANUNLAR ve MADDELERİ Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu Kanun Numarası: 5434 EK MADDE 77) 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/04/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/02/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler ile ayrıca barışta veya olağanüstü hallerde yapılan eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile malul olanlara, bunların ölümleri halinde de dul ve yetimlerine bu Kanuna göre bağlanan aylıklar, aşağıdaki esaslar dahilinde yükseltilir. a)Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile Emniyet Teşkilatı personeli ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli dahil sivil iştirakçilerin dul ve yetimleri ile malûl olanlara, bunların ölümleri halinde de dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananlar ile malûllerin emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur. (Ek fıkra: 17.04.2008–5754 S.K./75.mad) Bu maddeye göre yükseltilenlerin dereceleri, 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) bendindeki hükümlere göre de ayrıca dikkate alınır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No: 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 75 – 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun:…………… 3) Ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasının; (b) bendinde yer alan "Astsubaydan subay olanlar, astsubaylar" ibaresinden sonra gelmek üzere "birinci derecenin üçüncü kademesine kadar yükseltilir." ibaresi eklenmiş "ve uzman" ibaresi "Uzman" şeklinde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan "yedek subay" ibaresi çıkarılmış ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. "Bu maddeye göre yükseltilenlerin dereceleri, 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) bendindeki hükümlere göre de ayrıca dikkate alınır. PASAPORT KANUNU Kanun Numarası: 5682 Kabul Tarihi: 15.07.1950 MADDE 14 - A) (Değişik bent: 28.05.1988 – 3463/2 md.) Hususi damgalı pasaportlar; (Değişik fıkra: 22.08.1989 - KHK - 378/1 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. (Ek cümle: 19.10.2005–5411 S.K./168.mad) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir. (Değişik fıkra: 03.03.1993 – 3868/1 md.) Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise ayrı neviden pasaport verilmesi mümkündür. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların yanında yaşayıp, evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocuklarıyla ( yine yanında yaşayıp reşit bulunmayan erkek çocuklarına da ) * (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 07.02.2008 tarihli ve E. 2004/30, K. 2008/55 sayılı Kararı ile.) hususi damgalı pasaport verilir veya bunlar baba veya annelerinin pasaportlarının refakathanesine kaydedilir.