14/07/2010:: ŞEHİTLİK VE GAZİLİKLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER

Sayın Üyelerimizin Dikkatine 30 Haziran 2010 tarih ve 27627 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6000 sayılı ‘‘Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’’nun 13. maddesi ile 5434 sayılı ‘‘Emekli Sandığı Kanununun’’ ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmış olup değişiklik yapılan ilgili kanun maddesi aşağıda belirtilmiştir. 30 Haziran 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı: 27627 KANUN ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6000 Kabul Tarihi: 19.6.2010 MADDE 13 – 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasına "12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu" ibaresinden sonra gelmek üzere ", 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan "birlik halinde intikaller sırasında" ibaresi "birlik halinde intikaller veya mayın dahil patlayıcı madde arama ve temizleme faaliyetlerinin bilfiil yapılması sırasında" şeklinde değiştirilmiştir. Değişiklikten önce, örneğin bir operasyona giden askeri birliğin intikali sırasında, meydana gelen mayın patlamasını ilgili komutanlıklar terör olayı olarak görmekte iken Emekli Sandığı (Sosyal Güvenlik Kurumu) terör olayı kapsamına almayarak vefat eden Şehitlerin yakınlarına yada yaralanan Gazi askerlerimize terörle mücadele kapsamında tazminat ve maaş ödemesi yapmıyordu. Yapılan bu yeni değişiklikle soruna çözüm getirilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Samsun Şube Yönetim Kurulu