06/09/2011:: ÖZEL KREŞ VE BAKIM EVLERİ

06/09/2011:: ÖZEL KREŞ VE BAKIM EVLERİ 06 Temmuz 2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliğiyle Şehit ve malul Gazi çocukları kontenjan nispetinde Özel Kreş ve Bakımevlerinden ücretsiz yararlanacaklardır. Yönetmeliğin Konuyla İlgili Maddesi Aşağıda Yer Almaktadır. Tüm Üyelerimize duyurulur. Samsun Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu 06.09.2011 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 06.07.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27986 MADDE 17– Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki (g), (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir. b) Ekonomik gücü yeterli olmayan, anne ve babası ölü olup, bir yakını tarafından bakılan çocuklar, d) Ekonomik gücü yeterli olmayan tek ebeveyni ile yaşayan çocuklar, e) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kadın Konukevlerinde bulunan kadınların çocukları, g) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda korunma altında bulunan çocuklar, h) Şehit ve malûl gazi çocukları, ı) Ekonomik gücü yeterli olmayan engelli ebeveyni olan çocuklar. İlgili Maddenin Eski Ve Yeni Hali Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 06.07.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27986 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin; kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esasları, izin, açılış, çalışma, personel şartları, ücret tarifeleri, denetim ve faaliyetlerini durdurma işlem ve usullerini belirlemek, çağdaş anlayışa uygun düzeyde hizmet vermelerini sağlamaktır. Ücretsiz Bakım Madde 27- İl Müdürlüğü kuruluşların kapasitelerine göre en az iki çocuk olmak üzere % 5 ücretsiz kontenjan kullanılır. Bu sayı, kuruluşun kapasite sayısı haricinde kullanılır. İl Müdürlüğü bu ücretsiz kontenjanı aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde ve (Değişik:26/09/2008-R.G.27009/1md.) Sosyal Çalışmacı tarafından düzenlenecek sosyal inceleme raporuna göre değerlendirilir; a) Ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları, b) (Değişik:06 /07 /2011-27986 RG/17 Md)Ekonomik gücü yeterli olmayan, anne ve babası ölü olup, bir yakını tarafından bakılan çocuklar, c) (Mülga:06 /07 /2011-27986 RG/17 Md) d) (Değişik:06 /07 /2011-27986 RG/17 Md) Ekonomik gücü yeterli olmayan tek ebeveyni ile yaşayan çocuklar, e) (Değişik:06 /07 /2011-27986 RG/17 Md) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kadın Konukevlerinde bulunan kadınların çocukları, f) Cezaevlerinde bulunan kadın mahkûmların çocukları. İl Müdürlüklerince uygun görülmesi halinde kuruluşlara ücretsiz olarak yerleştirilir. Ücretsiz olarak yerleştirilen çocukları bakmayı kabul etmeyen kuruluşlar hakkında 28 inci madde hükümleri uygulanır. g) (Ek Bent : 06 /07 /2011- R.G. 27986 / 17 md.)Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda korunma altında bulunan çocuklar, h) (Ek Bent : 06 /07 /2011- R.G. 27986 / 17 md.) Şehit ve malûl gazi çocukları,